Ochrana osobných údajov

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V spoločnosti DVD MED spol.s.r.o., sa staráme o riadne spracúvanie osobných údajov, pričom ich ochrana je pre nás rovnako dôležitá. V tomto dokumente Vám prinášame prehľad o spracúvaní osobných údajov, ktoré je v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DVD MED spol.s.r.o., so sídlom Gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske (ďalej len „korešpondenčná adresa“), IČO: 36769282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 19214/R

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely riadneho poskytovania produktov a služieb. Ide najmä o informácie o novinkách, cenové ponuky, uzatvorenie zmlúv, správy zmlúv alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné pre riadne poskytovanie našich produktov a služieb. Osobné údaje spracúvame po dobu neurčitú. Ak si neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali spôsobom popísaným v tomto dokumente, nebudeme Vám môcť poskytnúť naše produkty a služby v plnom rozsahu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď e-mailom na adrese dvavricova@dvdmed.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese DVD MED spol.s.r.o.

Oprávneným záujmom spoločnosti DVD MED spol. s.r.o. je informovať Vás o novinkách a ponúkať Vám produkty a služby.

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti DVD MED spol. s.r.o.  a poskytli Vám kvalitné produkty a služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, kuriérskych služieb a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre spoločnosť DVD MED spol. s.r.o. . Títo sprostredkovatelia majú s nami uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov a sú tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti o nich, podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na spoločnosť DVD MED spol. s.r.o.  a požadovať informáciea prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch spoločnosti DVD MED spol. s.r.o. . S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

DVD MED spol. s.r.o.  využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnutie kvalitných produktov a služieb prispôsobených Vám presne na mieru. Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, môžete nám ich poslať buď e-mailom na adrese dvavricova@dvdmed.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese DVD MED spol. s.r.o.